main-logo

Нарахування амортизації платниками податків, які ведуть бухоблік відповідно до МСФЗ

Мiжрегiональне головне управлiння ДФС в Листі від  21 квітня 2016 року № 8879/10/28-10-01-3-11 надало роз’яснення, щодо нарахування амортизації платниками податків, які ведуть бухоблік відповідно до МСФЗ.

А саме, платник податку, який веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, при розрахунку амортизацiї згiдно з п. 138.3 ст. 138 Кодексу повинен здiйснювати нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв, зокрема:

1)  з урахуванням груп та мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї, визначених у пп. 138.3.3, 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу,
2) за методами нарахування амортизацiї, передбаченими Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» (далi — П(С)БО 7), затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92, крiм «виробничого» методу.

З урахуванням п. 27 П(С)БО 7 амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв може нараховуватися:

1)  у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50 % його вартостi, яка амортизується, та решта 50 вiдсоткiв вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом;
2)  або в першому мiсяцi використання об’єкта 100 % його вартостi.